Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 stycznia 2007 r. - Moschonaki przeciwko Eurofound

(Sprawa F-3/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Chrysanthe Moschonaki (Ballybrack, Irlandia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji dyrektora Eurofound o nieudzielaniu skarżącej zezwolenia na podróż służbową celem uczestniczenia w posiedzeniu w dniach 30 i 31 marca 2006 r. zgromadzenia komitetów personelu agencji;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu swojej skargi skarżąca podnosi przede wszystkim, że w związku z oddaleniem wniosku o podróż służbową celem uczestniczenia w posiedzeniu w dniach 30 i 31 marca 2006 r. zgromadzenia komitetów personelu agencji, Eurofound naruszyła art. 24b i 9 ust. 3 regulaminu pracowniczego, jak również art. 1 akapit szósty załącznika 2 do regulaminu pracowniczego, ustanawiające swobodę zrzeszania i przedstawicielstwa związkowego, rolę konsultacji i zarządzania komitetu pracowniczego oraz zakaz niekorzystnego traktowania w związku z wypełnianiem przez członków komitetu pracowniczego ich zadań.

Skarżąca podnosi ponadto naruszenie art. 110 ust. 4 regulaminu pracowniczego oraz art. 126 warunków zatrudnienia innych pracowników. Z przepisów tych wynika, że komórki administracyjne instytucji oraz agencji powinny regularnie konsultować się z komitetem pracowniczym celem zapewnienia jednolitego stosowania regulaminu pracowniczego.

Zaskarżona decyzja naruszyła również zasadę dobrego zarządzania i dobrej administracji.

____________