Language of document :

Talan väckt den 18 januari 2007 - Moschonaki mot EUROFOUND

(Mål F-3/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Chrysanthe Moschonaki (Ballybrack, Irland) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EUROFOUND)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som EUROFOUND:s direktör fattade att inte bevilja sökanden tjänsteresa för att delta i mötet den 30 och 31 mars 2006 för församlingen för gemenskapsbyråernas personalkommittéer, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan gör sökanden främst gällande att EUROFOUND, genom att inte bevilja sökanden tjänsteresa för att delta i mötet den 30 och 31 mars 2006 för församlingen för gemenskapsbyråernas personalkommittéer, har åsidosatt artiklarna 24b och 9.3 i tjänsteföreskrifterna och artikel 1 sjätte stycket i bilaga 2 till tjänsteföreskrifterna, vari stadgas föreningsfrihet och rätt till facklig representation, personalkommitténs roll i rådgivning och ledning och förbud mot att det arbete som personalkommitténs medlemmar utför är till någon nackdel för vederbörande.

Sökanden åberopar vidare att artikel 110.4 i tjänsteföreskrifterna och artikel 126 i anställningsvillkoren för övriga anställda har åsidosatts. Det framgår av de bestämmelserna att institutionernas och byråernas administrativa enheter regelbundet skall samråda med varandra och med personalkommittén för att säkerställa att tjänsteföreskrifterna tillämpas enhetligt.

Det angripna beslutet strider även mot principen om god förvaltningssed.

____________