Language of document :

Žaloba podaná dne 19. ledna 2007 - Skoulidi v. Komise

(Věc F-4/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Eleni-Eleftheria Skoulidi (Brusel, Belgie) (zástupce: G. Vandersanden)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

přiznat žalobkyni náhradu nemajetkové újmy, kterou utrpěla z důvodu rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 28. března 2006 nepovolit, aby využila dohodu o výměně, která byla uzavřena mezi Komisí a řeckou vládou;

odhadnout tuto újmu ex aequo et bono na 200 000 eur;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně poté, co byla během osmi měsíců dočasně přidělena řeckému ministerstvu školství a náboženství, požádala, aby mohla využít režimu výměny úředníků mezi Komisí a členskými státy k tomu, aby dokončila úkoly, které uskutečňovala během období, kdy byla dočasně přidělena. Poté, co žalobkyně získala souhlas některých oddělení Komise, jakož i souhlas řecké vlády, obdržela negativní rozhodnutí od svého orgánu z důvodu, že výměna by byla v rozporu s ustanoveními použitelnými v oblasti dočasného přidělení.

Žalobkyně má ve své žalobě zato, že Komise se dopustila některých pochybení, tedy že:

-    nedodržela povinnost řádné péče, kterou má každý správní orgán;

-    nedodržela závazky vyplývající z dohody o výměně, kterou sama uzavřela s řeckou vládou, čímž porušila legitimní očekávání žalobkyně, jakož i obecný zájem Společenství;

-    se dopustila nemístných poznámek vůči žalobkyni;

-    se dopustila diskriminace žalobkyně vzhledem k jiným úředníkům, kteří byli dočasně přiděleni některým vnitrostátním správním úřadům během delšího období.

____________