Language of document :

Žaloba podaná 19. januára 2007 - Skoulidi/Komisia

(vec F-4/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Eleni-Eleftheria Skoulidi (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: G. Vandersanden)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

priznať žalobkyni náhradu namajetkovej ujmy utrpenej v dôsledku rozhodnutia menovacieho orgánu z 28. marca 2006 o neumožnení využiť dohodu o výmene úradníkov, ktorú uzatvorila Komisia s gréckou vládou,

stanoviť výšku tejto ujmy ex aequo et bono na 200 000 eur,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa po tom, ako bola dočasne pridelená na grécke ministerstvo školstva a vierovyznania na dobu ôsmich mesiacov, požiadala o využitie režimu výmeny úradníkov medzi Komisiou a členskými štátmi, aby dokončila úlohy, ktoré vykonávala počas uvedenej služby. Po získaní súhlasu viacerých služieb Komisie, ako aj súhlasu gréckej vlády žalobkyňa obdržala zamietavé rozhodnutie svojej inštitúcie odôvodnené tým, že výmena by bola v rozpore s ustanoveniami uplatniteľnými v oblasti dočasného pridelenia.

Žalobkyňa sa vo svojej žalobe domnieva, že Komisia sa dopustila viacerých nesprávností, a to:

-    nerešpektovala povinnosť riadnej starostlivosti, ktorá prináleží každému správnemu orgánu,

-    nedodržala záväzky vyplývajúce z dohody o výmene, ktorú sama uzatvorila s gréckou vládou, čím porušila legitímnu dôveru žalobkyne, ako aj všeobecný záujem Spoločenstva,

-    vyjadrila nevhodné výroky na adresu žalobkyne,

-    diskriminovala žalobkyňu vo vzťahu k ostatným úradníkom dočasne prideleným určitým vnútroštátnym správnym orgánom na dlhšiu dobu.

____________