Language of document :

Talan väckt den 19 januari 2007 - Skoulidi mot kommissionen

(Mål F-4/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Eleni-Eleftheria Skoulidi (Bryssel, Belgien) (ombud: G. Vandersanden)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

bevilja sökanden ersättning för den ideella skada hon lidit till följd av tillsättningsmyndighetens beslut av den 28 mars 2006 att inte låta sökanden komma i åtnjutande av det avtal om utbyte som ingåtts mellan kommissionen och grekiska regeringen,

beräkna, i överensstämmelse med rätt och billighet, denna ersättning till 200 000 euro, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Efter att under åtta månader ha varit utsänd av det grekiska utbildningsministeriet, ansökte sökanden om att få komma i åtnjutande av systemet för utbyte av tjänstemän mellan kommissionen och medlemsstaterna i syfte att kunna slutföra de uppgifter som hon haft under tiden som utsänd. Efter att flera av kommissionens tjänstegrenar och den grekiska regeringen beviljat detta, fick sökanden avslag från hennes institution med hänvisning till att utbytet stred mot de tillämpliga bestämmelserna avseende att ställa arbetskraft till förfogande.

Sökanden har i sin talan anfört att kommissionen begått flera felaktigheter, nämligen att den:

underlåtit att iaktta den aktsamhet som krävs vid all administration,

åsidosatt de förpliktelser som följer av det avtal om utbyte som kommissionen själv ingått med den grekiska regeringen, och på så sätt åsidosatt sökandens berättigade förväntningar liksom gemenskapens allmänna intresse,

gjort sig skyldig till opassande påståenden mot sökanden, och

diskriminerat sökanden gentemot övriga tjänstemän som varit utsända från vissa nationella förvaltningar under en längre period.

____________