Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 25 януари 2007 г. - Augusto de Albuquerque / Комисия

(Дело F-55/06)1

(Длъжностни лица - Преназначение- Член 7, параграф 1от Правилника - Явна грешка в оценката - Принцип за равно третиране - Злоупотреба с власт - Интерес на службата)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Augusto de Albuquerque (Woluwé-St-Etienne, Белгия) [представители: C.Mourato, адвокат]

Ответник: Комисия на Европейските общности [представлявана от: J.Curral и K.Herrmann, представители]

Предмет

Отмяна на решението на Органа по назначаването от 2 февруари 2006 г., с което се отхвърля жалбата, подадена от ищеца срещу решението от 23 септември 2005 г. на Генералния директор на ГД "INFSO" ("Информационно общество и медии") за временното му преместване в интерес на службата на длъжност началник на отдел INFSO.G.2 "Микро и наносистеми"

Диспозитив

Искът се отхвърля.

Всяка страна следва да заплати своите съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 154, 1.7.2006 г., стр.28.