Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 25. januar 2007 - de Albuquerque mod Kommissionen

(Sag F-55/06) 1

(Tjenestemænd - forflyttelse - vedtægtens artikel 7, stk. 1 - åbenbart urigtigt skøn - ligebehandlingsprincippet - magtfordrejning - tjenestens interesse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Augusto de Albuquerque (Woluwé-St-Étienne, Belgien) (ved avocat C. Mourato)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 2. februar 2006 om afslag på den af sagsøgeren indgivne klage over generaldirektøren for GD INFSO's afgørelse af 23. september 2005 om i tjenestens interesse at forflytte sagsøgeren til stillingen som chef for enheden INFSO.G.2 "Mikro og Nanosystemer".

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 154 af 1.7.2006, s. 28.