Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 25. janvāra spriedums - de Albuquerque pret Komisiju

(lieta F-55/06) 1

Ierēdņi - Atkārtota iecelšana amatā - Civildienesta noteikumu 7. panta 1. punkts - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Vienlīdzīgas attieksmes princips - Pilnvaru nepareiza izmantošana - Dienesta intereses

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Augusto de Albuquerque, Woluwé-St-Étienne (Beļģija) (pārstāvis - C. Mourato, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un K. Herrmann, pārstāvji)

Priekšmets

Iecēlējinstitūcijas 2006. gada 2. februāra lēmuma atcelšana, ar kuru noraidīta prasītāja iesniegtā sūdzība par DG INFSO ģenerāldirektora 2005. gada 23. septembra lēmumu dienesta interesēs pārcelt prasītāju citā amatā kā vienības INFSO.G.2 "Mikro un nanosistēmas" vadītāju

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 154, 01.07.2006., 28.lpp.