Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 25 januari 2007 - De Albuquerque / Commissie

(Zaak F-55/06)1

(Ambtenaren - Nieuwe tewerkstelling - Artikel 7, lid 1, van Statuut - Kennelijk onjuiste beoordeling - Beginsel van gelijke behandeling - Misbruik van bevoegdheid - Belang van dienst)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Augusto de Albuquerque (Sint-Stevens-Woluwe, België) (vertegenwoordiger: C. Mourato, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van 2 februari 2006 houdende afwijzing van de klacht die verzoeker heeft ingediend tegen het besluit van de directeur-generaal van het DG INFSO van 23 september 2005 om hem in het belang van de dienst over te plaatsen als hoofd van de eenheid INFSO.G.2 "Micro- en nanosystemen"

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 154 van 1.7.2006, blz. 28.