Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 25 stycznia 2007 r. - de Albuquerque przeciwko Komisji

(Sprawa F-55/06)1

(Służba publiczna - Przeniesienie - Artykuł 7 ust. 1 regulaminu pracowniczego - Oczywisty błąd w ocenie - Zasada równego traktowania - Nadużycie władzy - Interes służby)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Augusto de Albuquerque (Woluwé-St-Étienne, Belgia) (przedstawiciel: C. Mourato, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 2 lutego 2006 r. oddalającej zażalenie skarżącego na decyzję dyrektora generalnego DG INFSO z dnia 23 września 2005 r. o przeniesieniu skarżącego w interesie służby na stanowisko kierownika wydziału INFSO.G.2. Mikro- i nanosystemy.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 154 z 1.7.2006, str. 28