Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 25. januára 2007 - de Albuquerque/Komisia

(vec F-55/06)1

(Úradníci - Preloženie - Článok 7 ods. 1 služobného poriadku - Zjavne nesprávne posúdenie - Zásada rovnosti zaobchádzania - Zneužitie právomoci - Služobný záujem)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Augusto de Albuquerque (Woluwé-St-Étienne, Belgicko) (v zastúpení: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 2. februára 2006, ktorým sa zamieta sťažnosť podaná žalobcom proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa GR INFSO z 23. septembra 2005 o preložení žalobcu ako vedúceho útvaru INFSO.G.2 "Mikro a nanosystémy" v záujme služby

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 154, 1.7.2006, s. 28.