Language of document :

Иск, предявен на 21 януари 2007 г. -Nijs / Сметна палата

(Дело F-5/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Bart Nijs (Bereldange, Белгия) [представител: F. Rollinger, адвокат]

Ответник: Европейска сметна палата

Искания на ищеца

да се отмени решението на органа по назначаването (ОН) за назначаване на ръководителя на ищеца на настоящата му длъжност;

да се отменят по отношение на ищеца резултатите от конкурс CC/LA/1/99 и свързаните и/или произтичащи от тези резултати решения;

да се отмени решението на избирателната комисия на Сметната палата за отхвърляне на жалбата, с която ищецът оспорва резултатите от изборите от 2, 3 и 4 май 2006 г.;

да се отменят резултатите от изборите от 2, 3 и 4 май 2006 г. за Комитет на персонала към Сметната палата, както и свързаните и произтичащи от тях решения;

да се отменят решенията, с които на ищеца е отказано повишаване, а г-н Х е повишен през 2006 г.;

да се присъди обезщетение за претърпените от ищеца имуществени и неимуществени вреди;

да се осъди ответникът да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът изтъква преди всичко следните обстоятелства: i) решенията на ОН са опорочени поради липса на релевантни мотиви; ii) като е отхвърлил жалбата на ищеца, генералният секретар на Сметната палата в качеството си на ОН е действал незаконосъобразно, доколкото е имал личен интерес, който може да постави под съмнение неговата безпристрастност; в) след 1984 година ОН е изпълнявал функциите си незаконосъобразно; г) ръководителят на ищеца е изпълнявал функциите си незаконосъобразно и по-специално в нарушение на чл. 7а и 11а (предишен член 14) от Правилника; д) конкурсът CC/LA/1/99 е опорочен от множество закононарушения, както може да се заключи с оглед на някои нови факти; е) изборите за Комитет на персонала от 2006 г. са незаконосъобразни по ред причини; ж) повишаването на г-н Х е резултат от интереса на ръководителя на ищеца да възпрепятства неговата кариера.

____________