Language of document :

Žaloba podaná dne 21. ledna 2007 - Nijs v. Účetní dvůr

(Věc F-5/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bart Nijs (Bereldange, Belgie) (zástupce: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Evropský účetní dvůr

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) o jmenování služebně nadřízeného žalobce na jeho současné pracovní místo;

zrušit výsledek, pokud jde o žalobce, výběrového řízení CC/LA/1/99 a souvisejících či navazujících rozhodnutí;

zrušit rozhodnutí volební kanceláře Účetního dvora o zamítnutí námitek žalobce proti hlasování ze dne 2., 3. a 4. května 2006;

zrušit výsledky voleb Výboru zaměstnanců Účetního dvora ze dne 2., 3. a 4. května 2006 a související a následující rozhodnutí;

zrušit rozhodnutí o nepovýšení žalobce a o povýšení pana X v roce 2006;

uložit povinnost náhrady majetkové a nemajetkové újmy, jež vznikla žalobci;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce se dovolává na podporu své žaloby zejména skutečnosti, že: i) rozhodnutí OOJ jsou stižena vadou z důvodu neexistence relevantního odůvodnění; ii) Generální tajemník Účetního dvora jednal jako OOJ při zamítnutí stížností žalobce protiprávně, neboť měl osobní zájem, který mohl ohrozit jeho nezávislost; iii) OOJ postupoval při výkonu své činnosti od roku 1984 protiprávně; služebně nadřízený žalobce jednal protiprávně při výkonu svých služebních povinností; zejména v rozporu s článkem 7a a 11a (původně článek 14) služebního řádu; v) výběrové řízení CC/LA/1/99 je stiženo několikero vadami, které lze dovodit z některých nových skutečností; vi) volby Výboru zaměstnanců z roku 2006 jsou z mnoha důvodů protiprávní; vii) povýšení pana X vychází ze zájmu služebně nadřízeného žalobce zabránit posledně jmenovanému ve služebním postupu.

____________