Language of document :

Sag anlagt den 21. januar 2007 - Nijs mod Revisionsretten

(Sag F-5/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (ved avocat F. Rollinger)

Sagsøgt: Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at udnævne sagsøgerens overordnede til dennes nuværende stilling.

Annullation af resultatet, for så vidt angår sagsøgeren, af udvælgelsesprøve CC/LA/1/99 samt af de hermed forbundne og/eller efterfølgende afgørelser.

Annullation af den af Revisionsrettens valgkontor trufne afgørelse om afvisning af sagsøgerens anfægtelse af valget den 2., 3. og 4. maj 2006.

Annullation af resultatet af valget afholdt af Revisionsrettens personaleudvalg den 2., 3. og 4. maj 2006 samt af de hermed forbundne og/eller efterfølgende afgørelser.

Annullation af afgørelserne om ikke at forfremme sagsøgeren, og om at forfremme X i 2006.

Revisionsretten tilpligtes at erstatte det økonomiske og ikke-økonomiske tab, sagsøgeren har lidt.

Revisionsretten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet navnlig anført følgende: i) ansættelsesmyndighedens afgørelser mangler relevant begrundelse; ii) Revisionsrettens generalsekretær har handlet ulovligt i egenskab af ansættelsesmyndighed i forbindelse med afslaget på sagsøgerens klager, for så vidt han havde en personlig interesse, der kunne kompromittere hans uafhængighed; iii) ansættelsesmyndigheden har udøvet sit arbejde ulovligt siden 1984; iv) sagsøgerens overordnede har udøvet sit arbejde ulovligt; bl.a. i strid med vedtægtens artikel 7a og 11a (tidligere artikel 14); v) udvælgelsesprøven CC/LA/1/99 er behæftet med adskillige ulovligheder, som kan udledes af visse nye omstændigheder; vi) Personaleudvalgets valg i 2006 er ulovligt af flere grunde; vii) forfremmelsen af X følger af den interesse, sagsøgerens overordnede har haft i at blokere sagsøgerens karriere.

____________