Language of document :

21. jaanuaril 2007 esitatud hagi - Bart Nijs versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-5/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bart Nijs (Bereldange, Belgia) (esindaja: advokaat F. Rollinger)

Kostja: Euroopa Kontrollikoda

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega hageja ülemus nimetati praegusesse ametisse;

tühistada hagejat puudutavas osas konkursi CC/LA/1/99 tulemus ning sellega seotud ja/või sellele järgnevad otsused;

tühistada kontrollikoja valimisbüroo otsus jätta rahuldamata hageja 2., 3. ja 4. mai 2006. aasta valimisi vaidlustav kaebus;

tühistada kontrollikoja personalikomitee 2., 3. ja 4. mai 2006. aasta valimiste tulemused ning sellega seotud ja sellele järgnevad otsused;

tühistada otsus hageja edutamata jätmise ja X edutamise kohta 2006. aastal;

mõista hagejale tekkinud välja varaline ja mittevaraline kahju;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja viitab oma hagi toetuseks eelkõige järgmistele asjaoludele: i) ametisse nimetava asutuse otsustel puuduvad asjakohased põhjendused; ii) kontrollikoja peasekretär käitus ametisse nimetava asutusena hageja kaebuse rahuldamata jätmisel õigusvastaselt selles osas, milles tal oli isiklik huvi, mis võis tema erapooletuse kahtluse alla seada; iii) ametisse nimetav asutus tegutses alates 1984. aastast õigusvastaselt; iv) hageja ülemus tegutses õigusvastaselt, rikkudes eelkõige personalieeskirjade artikleid 7a ja 11a (endine artikkel 14); v) konkursil CC/LA/1/99 esines mitmeid õigusrikkumisi, mis on tuletatavad teatud uutest asjaoludest; vi) personalikomitee 2006. aasta valimised on mitmel põhjusel õigusvastased; vii) X-i edutamine oli seotud hageja ülemuse isikliku huviga takistada hageja karjääri.

____________