Language of document :

Kanne 21.1.2007 - Nijs v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-5/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bart Nijs (Bereldange, Belgia) (edustaja: asianajaja F. Rollinger)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen päätös, jolla kantajan esimies on nimitetty nykyiseen tehtäväänsä, on kumottava.

Kilpailun CC/LA/1/99 tulos ja siihen liittyvät ja/tai sen jälkeiset päätökset on kumottava kantajaa koskevilta osin.

Tilintarkastustuomioistuimen vaalilautakunnan päätös hylätä kantajan 2., 3. ja 4.5.2006 pidetystä vaalista tekemä oikaisuvaatimus, on kumottava.

Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstökomitean 2., 3. ja 4.5.2006 pidetyn vaalin tulos ja siihen liittyvät ja sen jälkeiset päätökset on kumottava.

Päätökset olla ylentämättä kantajaa ja ylentää X vuonna 2006 on kumottava.

Kantajalle on tuomittava korvausta hänelle aiheutuneesta aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa muiden muassa seuraaviin seikkoihin: i) nimittävän viranomaisen päätöksissä on virhe, koska niissä ei ole asiaankuuluvia perusteluja; ii) tilintarkastustuomioistuimen pääsihteeri on kantajan mukaan toiminut nimittävänä viranomaisena lainvastaisesti, kun hän on hylännyt kantajan tekemät oikaisuvaatimukset, koska hänellä on ollut sellainen henkilökohtainen intressi, joka on voinut vaarantaa hänen riippumattomuutensa; iii) nimittävä viranomainen on toiminut laittomasti vuodesta 1984 lukien; iv) kantajan esimies on toiminut laittomasti; erityisesti henkilöstösääntöjen 7 a ja 11 a artiklaa (entinen 14 artikla) on rikottu; v) useat lainvastaisuudet, jotka voidaan päätellä tietyistä uusista tosiseikoista, ovat vaikuttaneet kilpailuun CC/LA/1/99; vi) vuoden 2006 henkilöstökomitean vaali on lainvastainen useista syistä; vii) X:n ylennys johtuu siitä, että kantajan esimiehellä on intressi estää kantajan urakehitys.

____________