Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 21. janvārī - Nijs pret Revīzijas palātu

(lieta F-5/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bart Nijs, Bereldange (Beļģija) (pārstāvis - F. Rollinger, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru nolemts iecelt par prasītāju augstākstāvošo amatpersonu tās pašreiz ieņemamajā amatā;

atcelt konkursa CC/LA/1/99 rezultātus tiktāl, ciktāl tie attiecas uz prasītāju, un ar to saistītos un/vai sekojošos lēmumus;

atcelt Revīzijas palātas balsošanas biroja lēmumu, ar kuru nolemts noraidīt prasītāja veikto 2006. gada 2., 3. un 4. maija balsojuma apstrīdēšanu;

atcelt Revīzijas palātas Personālkomitejas 2006. gada 2., 3. un 4. maija vēlēšanu rezultātus un ar tām saistītos un sekojošos lēmumus;

atcelt lēmumus, ar kuriem nolemts 2006. gadā nepaaugstināt prasītāju, bet paaugstināt personu X;

piespriest atlīdzināt prasītājam nodarītos materiālos zaudējumus un morālo kaitējumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs tostarp norāda: i) iecēlējinstitūcijas lēmumi ir prettiesiski, jo tajos nav norādīts atbilstošs pamatojums; ii) Revīzijas palātas ģenerālsekretārs kā iecēlējinstitūcija ir rīkojies prettiesiski, noraidot prasītāja iesniegtās sūdzības, jo tam bija personiskas intereses, kas varēja ietekmēt tā neatkarību; iii) iecēlējinstitūcija kopš 1984. gada ir īstenojusi savas funkcijas prettiesiski; iv) prasītāja augstākstāvošā amatpersona ir pildījusi savas funkcijas prettiesiski; tostarp pārkāpjot Civildienesta noteikumu 7.a un 11.a pantu (iepriekšējā redakcijā - 14. pants); v) konkursā CC/LA/1/99 tika pieļauti vairāki pārkāpumi, par ko pastāv jauni pierādījumi; vi) 2006. gada Personālkomitejas vēlēšanas ir nelikumīgas vairāku iemeslu dēļ; vii) personas X paaugstināšana izriet no prasītāja augstākstāvošās amatpersonas ieinteresētības nobloķēt prasītāja karjeru.

____________