Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2007 r. - Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-5/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Bereldange, Belgia) (przedstawiciel: F. Rollinger, avocat)

Strona pozwana: Europejski Trybunał Obrachunkowy

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu powołującego o powołaniu przełożonego skarżącego na jego obecne stanowisko;

stwierdzenie w odniesieniu do skarżącego nieważności wyniku konkursu CC/LA/1/99 i uchylenie decyzji z nim związanych lub wydanych w następstwie jego przeprowadzenia;

uchylenie decyzji komisji wyborczej Trybunału Obrachunkowego oddalającej zażalenie skarżącego na wyniki wyborów z dnia 2, 3 i 4 maja 2006 r.;

stwierdzenie nieważności wyniku wyborów do komitetu pracowniczego Trybunału Obrachunkowego, które zostały przeprowadzone w dniach 2, 3 i 4 maja 2006 r. i uchylenie decyzji z nimi związanych lub wydanych w następstwie ich przeprowadzenia;

uchylenie decyzji o nieawansowaniu skarżącego i awansowaniu pana X w roku 2006;

zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkód i krzywd poniesionych i doznanych przez skarżącego;

obciążenie Trybunału Obrachunkowego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi w szczególności, że: i) decyzje organu powołującego nie zawierają stosownego uzasadnienia; ii) sekretarz generalny Trybunału Obrachunkowego, działający w charakterze organu powołującego, naruszył prawo oddalając zażalenia skarżącego, ponieważ miał prywatny interes, który mógł wpłynąć na jego bezstronność; iii) organ powołujący sprawował swoje funkcje z naruszeniem prawa od 1984 r.; iv) przełożony skarżącego sprawował swoje funkcje z naruszeniem prawa; dopuszczając się w szczególności naruszenia art. 7 bis i art. 11 bis (stary art. 14) regulaminu pracowniczego; v) konkurs CC/LA/1/99 został przeprowadzony w oparciu o kilkakrotne naruszenia prawa, które można stwierdzić na podstawie pewnych nowych okoliczności; vi) wyboru do komitetu pracowniczego w 2006 r. były niezgodne z prawem z kilku powodów; vii) awans pana X jest przejawem prywatnego interesu przełożonego skarżącego polegającego na utrudnieniu kariery skarżącego.

____________