Language of document :

Žaloba podaná 21. januára 2007 - Nijs/Dvor audítorov

(vec F-5/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bart Nijs (Bereldange, Luxembursko) (v zastúpení: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Európsky dvor audítorov

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o vymenovaní nadriadeného žalobcu na jeho súčasné miesto,

zrušiť výsledok, pokiaľ ide o žalobcu, konkurzu CC/LA/1/99 a súvisiace a/alebo nasledujúce rozhodnutia,

zrušiť rozhodnutie volebnej komisie Dvora audítorov o zamietnutí námietky žalobcu voči hlasovaniu 2., 3. a 4. mája 2006,

zrušiť výsledky volieb do Výboru zamestnancov Dvora audítorov z 2., 3. a 4. mája 2006 a súvisiace a nasledujúce rozhodnutia,

zrušiť rozhodnutia o nepovýšení žalobcu a povýšení pána X v roku 2006,

nariadiť náhradu škody a nemajetkovej ujmy, ktorú žalobca utrpel,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby sa žalobca dovoláva najmä skutočností, že: i) rozhodnutia menovacieho orgánu sú vadné z dôvodu neexistencie relevantného odôvodnenia; ii) Generálny sekretár Dvora audítorov konal protiprávne ako menovací orgán pri zamietnutí reklamácií žalobcu, keďže mal osobný záujem spôsobilý spochybniť vlastnú nezávislosť; iii) menovací orgán vykonával svoju funkciu protiprávne od roku 1984; iv) nadriadený žalobcu vykonával svoju funkciu protiprávne v rozpore najmä s článkami 7a a 11a (predtým článok 14) služobného poriadku; v) výberové konanie CC/LA/1/99 bolo postihnuté viacerými protiprávnosťami, ktoré bolo možné zistiť z určitých nových skutočností; vi) voľby do Výboru zamestnancov v roku 2006 boli z viacerých dôvodov protiprávne; vii) povýšenie pána X vyplývalo zo záujmu hierarchického nadriadeného žalobcu brániť jeho služobnému postupu.

____________