Language of document :

Tožba, vložena 21. januarja 2007 - Nijs proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-5/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bart Nijs (Bereldange, Belgija) (Zastopnik: F. Rollinger, odvetnik)

Tožena stranka: Evropsko računsko sodišče

Predlogi tožeče stranke

razglasiti ničnost odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), s katero je bil nadrejeni tožeče stranke imenovan na sedanje delovno mesto;

razveljaviti rezultate natečaja CC/LA/1/99 in vse povezane in/ali sledeče odločbe, ki se nanašajo na tožečo stranko;

razglasiti ničnost odločbe volilne komisije Računskega sodišča, s katero je bil zavrnjen ugovor tožeče stranke zoper glasovanje z dne 2., 3. in 4. maja 2006;

razveljaviti rezultate volitev odbora uslužbencev Računskega sodišča z dne 2., 3., in 4. maja 2006 in vse povezane in sledeče odločbe;

razglasiti ničnost odločb o nenapredovanju tožeče stranke in napredovanju g. X v letu 2006;

naložiti plačilo odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpela tožeča stranka.

toženi stranki naložiti plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V podporo svoji tožbi se tožeča stranka med drugim sklicuje na dejstva, da: i) naj bi bile odločbe OPI neustrezno obrazložene; ii) naj bi generalni sekretar Računskega sodišča kot OPI ob zavrnitvi ugovorov tožeče stranke ravnal nezakonito, ker bi lahko imel osebni interes, ki bi lahko vlival na njegovo neodvisnost; iii) naj bi OPI od leta 1984 svoje naloge opravljal nezakonito; iv) naj bi nadrejeni tožeče stranke svoje naloge opravljal nezakonito; zlasti naj bi kršil člena 7a in 11a (nekdanji člen 14) Kadrovskih predpisov; v) naj bi bil natečaj CC/LA/1/99 iz več razlogov nezakonit, kar naj bi bilo mogoče izpeljati iz nekaterih novih dejstev; vi) naj bi bile volitve odbora uslužbencev leta 2006 iz več razlogov nezakonite; vii) naj bi bilo napredovanje g. X rezultat interesa hierarhično nadrejenega tožeči stranki, da ovira njeno kariero.

____________