Language of document :

Talan väckt den 21 januari 2007 - Bart Nijs mot revisionsrätten

(Mål F-5/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bart Nijs (Bereldange, Belgien) (ombud: advokaten F. Rollinger)

Svarande: Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att utse sökandens överordnade till dennes aktuella tjänst,

ogiltigförklara resultatet, såvitt avser sökanden, av uttagningsprovet CC/LA/1/99 och de konnexa och/eller åtföljande besluten,

ogiltigförklara det beslut som fattats av revisionsrättens valkommitté enligt vilket sökandens bestridande av omröstningen den 2-4 maj 2006 underkändes,

ogiltigförklara resultatet av valen av revisionsrättens personalkommitté den 2-4 maj 2006 och de konnexa och åtföljande besluten,

ogiltigförklara besluten att inte befordra sökanden och att befordra X år 2006,

tillerkänna sökanden ersättning för ekonomisk och ideell skada, och

förplikta revisionsrätten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin ansökan åberopar sökanden bland annat att i) tillsättningsmyndighetens beslut är bristfälliga i det att de saknar en relevant motivering, ii) generalsekreteraren vid revisionsrätten har agerat rättsstridigt i egenskap av tillsättningsmyndighet vid avslaget på sökandens klagomål, eftersom han hade ett personligt intresse som kunde äventyra hans oberoende, iii) tillsättningsmyndigheten sedan år 1984 har utövat sina befogenheter på ett rättsstridigt sätt, iv) sökandens överordnade har utövat sina befogenheter på ett rättsstridigt sätt, i strid med artiklarna 7a och 11a (f.d. artikel 14) i tjänsteföreskrifterna v) uttagningsprovet CC/LA/1/99 är behäftat med flera rättsstridigheter vilka man kan sluta sig till på grund av vissa nya omständigheter, vi) valen av personalkommitté år 2006 är rättsstridiga av flera skäl, vii) befordran av X är en följd av det intresse som sökandens överordnade hade av att hindra sökandens karriär.

____________