Language of document :

Иск, предявен на 26 януари 2007 г. - Suvikas / Съвет

(Дело F-6/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Risto Suvikas (Хелзинки, Финландия) [представител: M.-A. Lucas, адвокат]

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на ищеца

да се отмени решението на Консултативния комитет за подбор, с което ищецът не е включен в списъка на избраните кандидати при извършения подбор относно обявлението на Съвета за свободни длъжности В/024;

да се отмени този списък, както и решенията на Съвета, с които назначава включените в него кандидати на свободните длъжности, и не назначава ищеца;

да се осъди Съвета да заплати на ищеца, като обезщетение за нанесените във връзка с кариерата му вреди, разликата, за период от 6 години, между възнаграждението, което той би получил, ако бе назначен, и това, получено на друго основание, както и 25 000 еуро за претърпени неимуществени вреди;

да се осъди ответника да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

На 14 октомври 2005 г. Съветът публикува обявление за заемане на свободни длъжности за 8 срочно наети служители за изпълнение на функциите на "Duty officer". Ищецът, който вече е изпълнявал тези функции като независим национален експерт /ННЕ/, кандидатства за длъжността. На 20 февруари 2006 г. той е уведомен, че не е включен в изготвения след проведената процедура за подбор списък.

В подкрепа на иска си ищецът се позовава на три основания.

На първо място, той изтъква нарушение на точка 4 от обявлението, както и на принципите на обективност, прозрачност и равно третиране. По-специално, докато външните кандидати са оценявани от Консултативния комитет въз основа на събеседване и по документи, кандидатите, които вече са изпълнявали функциите на "Duty officers" в качеството си на ННЕ, били оценявани въз основа на преценката на техните ръководители за начина, по който са изпълнявали длъжността си. Съветът не бил доказал, че твърдяната нередовност не била повлияла на резултатите от подбора.

На второ място, ищецът се позовава на нарушение на правото на защита, доколкото на вътрешните кандидати, оценявани съгласно горепосочената процедура, е трябвало предварително да бъде съобщена преценката на техните висшестоящи, за да могат да се защитят по нея.

Третото основание, изведено от нарушение на членове 9 и 12, параграф 1 от Условията за работа на другите служители /УРС/, както и на принципите на безпристрастност, обективност и равно третиране, има три аспекта.

На първо място, ищецът изтъква обстоятелството, че определени членове на Комитета за подбор се били оказали в ситуация на конфликт на интереси спрямо някои кандидати и че по този начин последните били оценявани извън предвидените в обявлението за свободни длъжности процедури за подбор.

На второ място, ищецът твърди, че Комитетът е оценявал само документите на кандидатите, без да държи сметка за нивото, продължителността и спецификата на образованието им и техния професионален опит.

На трето място, ищецът счита че, дори да се приеме, че оценяването на вътрешните кандидати въз основа на преценката на ръководителите им за тях било допустимо с оглед на принципите, процедурата въпреки това била опорочена, доколкото тази преценка не била отчетена правилно при съставянето на списъка с успешните кандидатури, именно поради наличието на гореспоменатия конфликт на интереси.

____________