Language of document :

Žaloba podaná dne 26. ledna 2007 - Suvikas v. Rada

(Věc F-6/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Risto Suvikas (Helsinki, Finsko) (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobce:

zrušit rozhodnutí poradní výběrové komise o nezapsání žalobce do seznamu nejúspěšnějších kandidátů výběrového řízení v souvislosti s oznámením Rady o volném pracovním místě B/024;

zrušit tento seznam, jakož i rozhodnutí Rady o zaměstnání kandidátů na volná místa, kteří byli do tohoto seznamu zapsáni, a rozhodnutí Rady o nezaměstnání žalobce;

uložit Radě, aby žalobci zaplatila jako náhradu újmy na služebním postupu šestiletý rozdíl mezi platem, který by pobíral, pokud by byl zaměstnán, a jinak pobíraným platem a částku 25 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Rada zveřejnila dne 14. října 2005 oznámení o volném pracovním místě pro 8 míst dočasných zaměstnanců pro výkon funkcí "Duty Officer". Žalobce, který tyto funkce již vykonával jakožto vyslaný národní odborník (VNO), podal svou kandidaturu. Dne 20. února 2006 byl informován, že na základě výběrového řízení nebyl zapsán do užšího seznamu.

Na podporu své žaloby uvádí žalobce tři žalobní důvody.

V rámci prvního důvodu uplatňuje porušení bodu 4 oznámení, jakož i zásady objektivity, transparentnosti a rovného zacházení. Zejména zatímco externí kandidáti byli hodnoceni poradní výběrovou komisí na základě pohovorů a přezkumu jejich kvalifikačních předpokladů, kandidáti, kteří funkce "Duty Officer" již vykonávali jakožto VNO, byli hodnoceni na základě posudků svých nadřízených, které hodnotily způsob, jakým své úkoly vykonávali. Rada neprokázala, že toto pochybení neovlivnilo výsledky výběrového řízení.

V rámci druhého žalobního důvodu žalobce uvádí porušení práv obhajoby tím, že interní kandidáti, kteří byli hodnoceni podle výše uvedeného postupu, by museli posudek svých nadřízených obdržet předem, aby se proti němu mohli bránit.

Třetí žalobní důvod spočívající na porušení článku 9 a čl. 12 odst. 1 pracovního řádu ostatních pracovníků (PŘOP), jakož i zásad nestrannosti, objektivity a rovného zacházení se skládá ze tří částí.

V první části žalobce uplatňuje, že někteří členové poradní výběrové komise se vůči některým kandidátům nacházeli v situaci vyvolávající střet zájmů, a že proto někteří kandidáti byli hodnoceni mimo rámec postupů výběrového řízení stanovených v oznámení o volném pracovním místě.

V druhé části žalobce tvrdí, že komise hodnotila kvalifikační předpoklady kandidátů bez přihlédnutí k úrovni, trvání a zvláštnostem jejich vzdělání a pracovních zkušeností.

V třetí části žalobce uplatňuje, že i za předpokladu, že by hodnocení interních kandidátů na základě posudku jejich nadřízených mohlo být v zásadě považované za přípustné, řízení bylo nadále stiženo vadou, jelikož posudek nebyl řádně zohledněn při sestavování seznamu úspěšných uchazečů, a to zejména z důvodu výše uvedeného střetu zájmů.

____________