Language of document :

Sag anlagt den 26. januar 2007 - Suvikas mod Rådet

(Sag F-6/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Risto Suvikas (Helsinki, Finland) (ved avocat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Annullation af den rådgivende udvælgelseskomités afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over de bedste ansøgere ved udvælgelsen i forbindelse med Rådets stillingsopslag B/024.

Annullation af denne liste samt af Rådets afgørelser om i de ledige stillinger at ansætte de ansøgere, som var opført herpå, og om ikke at ansætte sagsøgeren.

Rådet tilpligtes i erstatning for sagsøgerens forringede karrieremuligheder i seks år at betale sagsøgeren forskellen mellem den løn, han ville have oppebåret, såfremt han var blevet ansat, og den løn, han modtager i en anden stilling, og at betale 25 000 EUR for det ikke-økonomiske tab.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Rådet bekendtgjorde den 14. oktober 2005 et stillingsopslag vedrørende 8 stillinger som midlertidigt ansat "Duty Officer". Sagsøgeren, som allerede havde arbejdet som sådan i egenskab af udstationeret national ekspert, indgav ansøgning. Den 20. februar 2006 fik han meddelelse om, at han ikke var blevet opført på den efter udvælgelsesproceduren begrænsede liste.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet anført tre anbringender.

Med det første anbringende har sagsøgeren anført, at der er sket tilsidesættelse af punkt 4 i stillingsopslaget samt af principperne om objektivitet, gennemsigtighed og ligebehandling. Sagsøgeren har navnlig anført, at mens de eksterne ansøgere blev bedømt af den rådgivende udvælgelseskomité på grundlag af samtaler og en vurdering af deres eksamensbeviser, blev de ansøgere, der allerede havde arbejdet som "Duty Officers" i egenskab af udstationerede nationale eksperter, bedømt på grundlag af udtalelser fra deres overordnede vedrørende den måde, hvorpå de havde udført deres arbejde. Rådet har ikke godtgjort, at denne uregelmæssighed ikke har påvirket resultaterne af udvælgelsen.

Med det andet anbringende har sagsøgeren anført, at der er sket tilsidesættelse af retten til kontradiktion, for så vidt som de interne ansøgere, som blev bedømt efter den ovenfor beskrevne procedure, på forhånd burde have haft tilsendt udtalelsen fra deres overordnede med henblik på at kunne imødegå denne.

Det tredje anbringende om, at der er sket tilsidesættelse af artikel 9 og 12, stk. 1, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte samt af principperne om upartiskhed, objektivitet og ligebehandling, består af tre led.

Med det første led har sagsøgeren anført, at visse medlemmer af udvælgelseskomitéen befandt sig i en interessekonflikt med hensyn til visse ansøgere, og at visse ansøgere som følge heraf ikke blev bedømt i henhold til den udvælgelsesprocedure, der var fastsat i stillingsopslaget.

Med det andet led har sagsøgeren anført, at udvælgelseskomitéen har bedømt ansøgernes eksamensbeviser uden hensyntagen til niveauet, varigheden og den specifikke karakter af ansøgernes uddannelse og erhvervserfaring.

Med det tredje led har sagsøgeren anført, at selv om det antages, at bedømmelsen af de interne ansøgere på grundlag af udtalelserne fra deres overordnede principielt kan være tilladt, er proceduren ikke desto mindre ulovlig, i det omfang der ikke er blevet taget korrekt hensyn til nævnte udtalelser ved udfærdigelsen af listen over beståede ansøgere, og dette navnlig som følge af førnævnte interessekonflikt.

____________