Language of document :

Kanne 26.1.2007 - Suvikas v. neuvosto

(Asia F-6/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Risto Suvikas (Helsinki, Suomi) (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

neuvoa-antavan valintalautakunnan päätös olla sisällyttämättä kantajaa parhaiden hakijoiden luetteloon valintamenettelyssä, joka liittyi neuvoston ilmoitukseen avoimesta toimesta B/024, on kumottava

kyseinen luettelo on kumottava samoin kuin neuvoston päätökset ottaa avoimiin toimiin luetteloon sisällytetyt hakijat eikä kantajaa

neuvosto on velvoitettava maksamaan kantajalle kuuden vuoden ajan korvauksena tämän uralle aiheutuneesta haitasta sen palkan, jonka hän olisi saanut, jos hänet olisi otettu toimeen, ja sen palkan välinen erotus, jonka hän saa muulla perusteella, sekä 25 000 euroa henkisestä kärsimyksestä

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Neuvosto julkaisi 14.10.2005 ilmoituksen avoimesta toimesta kahdeksan väliaikaisen toimihenkilön palkkaamiseksi hoitamaan "Duty Officerin" tehtäviä. Kantaja, joka oli jo hoitanut näitä tehtäviä kansallisena asiantuntijana, jätti hakemuksensa. Hänelle ilmoitettiin 20.2.2006, että häntä ei ollut sisällytetty valintamenettelyn seurauksena laadittuun valinnan läpäisseiden luetteloon.

Kanteensa tueksi kantaja esittää kolme kanneperustetta.

Ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä hän vetoaa ilmoituksen 4 kohdan rikkomiseen sekä objektiivisuusperiaatteen, avoimuusperiaatteen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen. Hän väittää erityisesti, että samanaikaisesti, kun neuvoa-antava valintalautakunta arvioi ulkopuolisia hakijoita haastattelujen ja tutkintotodistusten perusteella, jo "Duty Officerin" tehtäviä kansallisina asiantuntijoina hoitaneita hakijoita arvioitiin näiden esimiesten lausuntojen perusteella sen osalta millä tavoin he olivat selviytyneet tehtävistään. Neuvosto ei kantajan mukaan osoittanut, että tämän väitetty sääntöjenvastaisuus ei olisi vaikuttanut valinnan tuloksiin.

Toisen kanneperusteen yhteydessä kantaja vetoaa puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen; koska sisäisiä hakijoita arvioitiin edellä kuvatun menettelyn mukaisesti, heille olisi pitänyt toimittaa ennakolta heidän esimiestensä lausunto, jotta he olisivat voineet puolustautua.

Kolmas kanneperuste, joka koskee muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 9 artiklan ja 12 artiklan 1 kohdan rikkomista sekä puolueettomuusperiaatteen, objektiivisuusperiaatteen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista, muodostuu kolmesta osasta.

Ensimmäisessä osassa kantaja väittää, että tietyt valintalautakunnan jäsenet olivat eturistiriitatilanteessa tiettyihin hakijoihin nähden ja että tämän vuoksi tiettyjä hakijoita arvioitiin avointa tointa koskeneessa ilmoituksessa vahvistetun valintamenettelyn ulkopuolella.

Toisessa osassa kantaja väittää, että valintalautakunta arvioi hakijoiden tutkintotodistuksia ottamatta huomioon näiden koulutuksen ja työkokemuksen tasoa, kestoa ja luonnetta.

Kolmannessa osassa kantaja väittää, että jopa olettaen, että sisäisten hakijoiden arviointi heidän esimiestensä lausuntojen perusteella voitaisiin hyväksyä periaatetasolla, menettely olisi kuitenkin yhtä sääntöjenvastainen, koska kyseisiä lausuntoja ei otettu hänen mukaansa asianmukaisesti huomioon kilpailussa menestyneiden hakijoiden luetteloa laadittaessa, mikä johtui muun muassa edellä mainitusta eturistiriidasta.

____________