Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 26. janvārī - Suvikas pret Padomi

(lieta F-6/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Risto Suvikas, Helsinki (Somija) (pārstāvis - M.-A. Lucas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atcelt Atlases padomdevējas komitejas lēmumu neiekļaut prasītāju labāko kandidātu sarakstā sakarā ar Padomes B/024 paziņojuma par vakanci atlasi;

atcelt šo sarakstu, kā arī Padomes lēmumus ieņemamajos amatos pieņemt darbā [sarakstā] iekļautos kandidātus un nepieņemt darbā prasītāju;

piespriest Padomei prasītājam kā atlīdzību par kaitējuma nodarīšanu viņa karjerai sešus gadus maksāt starpību starp atalgojumu, ko tas būtu saņēmis, ja viņš būti bijis pieņemts darbā un to, kuru tas saņēma citā amatā esot, un EUR 25000 par tam nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

2005. gada 14. oktobrī Padome publicēja paziņojumu par vakanci uz astoņām pagaidu darbinieka vietām, lai veiktu "Duty Officer" funkcijas. Prasītājs, kas šīs funkcijas bija veicis kā norīkots valsts eksperts (NVE), pieteica savu kandidatūru. 2006. gada 20. februārī tas tika informēts, ka viņš pēc atlases procedūras nav iekļauts labāko kandidātu sarakstā.

Savas prasības pamatojumā prasītājs norāda trīs pamatus.

Pirmā pamata ietvaros viņš norāda paziņojuma 4. punkta, kā arī objektivitātes, pārskatāmības un vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu. It īpaši tādēļ, ka ārējos kandidātus Atlases padomdevēja komiteja novērtēja, pamatojoties uz intervijām un to kvalifikāciju apliecinošu dokumentu pārbaudi, bet kandidāti, kas jau ir veikuši "Duty Officer" funkcijas kā NVE tika novērtēti, pamatojoties uz to vadītāju atzinumiem par to kā viņi ir veikuši savus uzdevumus. Padome neesot pierādījusi, ka šis iespējamais pārkāpums nav ietekmējis atlases rezultātus.

Otrā pamata ietvaros prasītājs norāda tiesību uz aizstāvību pārkāpumu, jo sakarā ar to, ka iekšējie kandidāti tika novērtēti saskaņā ar iepriekš aprakstīto procedūru, viņiem bija iepriekš jāpaziņo vadītāju atzinums, lai tie varētu īstenot tiesības uz aizstāvību.

Trešais pamats, kas attiecas uz Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (PDK) 9. panta un 12. panta 1. punkta pārkāpumu, kā arī neatkarības, objektivitātes un vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu, ir sadalīts trijās daļās.

Pirmajā daļā prasītājs norāda, ka dažiem Atlases komitejas locekļiem ir interešu konflikts attiecībā uz dažiem kandidātiem un šī fakta dēļ daži kandidāti tika novērtēti, pārsniedzot paziņojumā par vakanci paredzētās atlases procedūras robežas.

Otrajā daļā prasītājs apgalvo, ka Komiteja ir novērtējusi kandidātu kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, neņemot vērā to izglītības un profesionālās pieredzes līmeni, ilgumu un specifiku.

Trešajā daļā prasītājs norāda, ka, pieņemot, ka iekšējo kandidātu novērtēšana, pamatojoties uz viņu vadītāju atzinumiem varētu tikt pieļauta, procedūra tomēr būtu prettiesiska tiktāl, ciktāl minētie atzinumi nav pareizi ņemti vērā, sastādot veiksmīgo kandidātu sarakstu, it īpaši sakarā ar iepriekš minēto interešu konfliktu.

____________