Language of document :

Žaloba podaná 26. januára 2007 - Suvikas/Rada

(vec F-6/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Risto Suvikas (Helsinki, Fínsko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Poradného výboru pre výber zamestnancov o nezapísaní žalobcu na zoznam najlepších uchádzačov pri výbere týkajúcom sa oznámenia Rady o voľnom pracovnom mieste B/024,

zrušiť tento zoznam, ako aj rozhodnutia Rady o obsadení voľných pracovných miest uchádzačmi, ktorí v ňom boli zapísaní, a o nezamestnaní žalobcu,

zaviazať Radu na to, aby žalobcovi zaplatila ako náhradu ujmy v služobnom postupe šesťročný rozdiel medzi odmenou, ktorú by dostával, ak by bol prijatý do zamestnania, a odmenou, ktorú dostával inak, a 25 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Rada 14. októbra 2005 uverejnila oznámenie o voľnom pracovnom mieste na 8 miest dočasných zamestnancov na výkon funkcie "Duty Officer". Žalobca, ktorý už túto funkciu vykonával ako národný detašovaný expert (NDE), predložil svoju kandidatúru. Dňa 20. februára 2006 bol informovaný, že na základe výberového konania nebol zapísaný na zúžený zoznam.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody.

V rámci prvého dôvodu uplatňuje porušenie bodu 4 oznámenia, ako aj zásad objektivity, transparentnosti a rovnosti zaobchádzania. Konkrétne, zatiaľ čo externí uchádzači boli hodnotení Poradným výborom pre výber zamestnancov na základe pohovorov a skúmania ich dokladov, kandidáti, ktorí už vykonávali funkciu "Duty Officers" ako NDE, boli hodnotení na základe stanovísk ich nadriadených, čo sa týka spôsobu, akým plnili svoje úlohy. Rada nepreukázala, že táto údajná nesprávnosť neovplyvnila výsledky výberu.

V rámci druhého žalobného dôvodu sa žalobca dovoláva porušenia práva na obranu v tom, že vzhľadom na to, že interní uchádzači boli hodnotení podľa postupu opísaného vyššie, mali byť vopred oboznámení so stanoviskom svojich hierarchických nadriadených, aby sa mohli voči nemu brániť.

Tretí dôvod založený na porušení článkov 9 a 12 ods. 1 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (POZ), ako aj zásad nestrannosti, objektívnosti a rovnosti zaobchádzania sa skladá z troch častí.

V prvej časti žalobca uvádza, že určití členovia výboru pre výber sa nachádzali v situácii konfliktu záujmov voči určitým kandidátom, a vzhľadom na to boli určití kandidáti hodnotení mimo výberového postupu, ktoré stanovovalo oznámenie o voľnom pracovnom mieste.

V druhej časti žalobca tvrdí, že výbor hodnotil doklady uchádzačov bez toho, aby bral do úvahy úroveň, dĺžku a špecifickosť ich vzdelania a profesionálnych skúseností.

V tretej časti žalobca uvádza, že aj za predpokladu, že by hodnotenie interných uchádzačov na základe stanovísk ich hierarchických nadriadených mohlo byť prípustné z hľadiska zásad, konanie bolo napriek tomu neregulárne v tom, že uvedené stanoviská neboli riadne brané do úvahy pri zostavení zoznamu úspešných uchádzačov, a to najmä z dôvodu už spomínaného konfliktu záujmov.

____________