Language of document :

Talan väckt den 26 januari 2007 - Suvikas mot rådet

(Mål F-6/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Risto Suvikas (Helsinki, Finland) (ombud: advokat M.-A. Lucas)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara den rådgivande uttagningskommitténs beslut att inte uppta sökanden på förteckningen över de bästa sökandena i uttagningen enligt rådets meddelande om lediga tjänster B/024,

ogiltigförklara denna förteckning samt rådets beslut att till de utlysta tjänsterna rekrytera sökande som var upptagna på förteckningen och att inte rekrytera sökanden,

förplikta rådet att betala skadestånd till sökanden med ett belopp motsvarande skillnaden, under 6 år, mellan den lön sökanden skulle ha erhållit om han hade rekryterats och den lön han erhåller i en annan tjänst, samt 25 000 euro i ersättning för ideell skada, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Rådet offentliggjorde den 14 oktober 2005 ett meddelande om lediga tjänster avseende åtta tillfälliga tjänster som "Duty Officer". Sökanden, som redan hade utövat en sådan tjänst som nationell expert, lämnade in en ansökan. Han informerades den 20 februari 2006 att han inte upptagits på den begränsade förteckning som upprättats som ett resultat av uttagningsförfarandet.

Sökanden åberopar tre grunder till stöd för sin talan.

Han gör för det första gällande att punkt 4 i meddelandet om lediga tjänster har åsidosatts samt principerna om objektivitet, öppenhet och likabehandling. I detta sammanhang åberopar han särskilt den omständigheten att externa sökande har utvärderats av den rådgivande uttagningskommittén genom intervjuer och bedömning av deras diplom, medan sökande som redan tjänstgjort som "Duty Officer" i egenskap av nationell expert har utvärderats med stöd av utlåtanden från deras överordnade rörande det sätt på vilket de utfört sina arbetsuppgifter. Rådet har inte visat att denna påstådda oegentlighet inte har påverkat uttagningsförfarandets resultat.

Sökanden gör för det andra gällande att rätten till försvar har åsidosatts då de interna sökande som utvärderats enligt det ovan beskrivna förfarandet borde ha fått tillgång till utlåtandena från deras överordnade för att kunna besvara dessa.

Sökanden gör vidare gällande att artiklarna 9 och 12.1 i anställningsvillkoren för övriga anställda i europeiska gemenskaperna har åsidosatts samt principerna om opartiskhet, objektivitet och likabehandling. Denna grund utgörs av tre delar.

Under den första delen gör sökanden gällande att vissa medlemmar i den rådgivande uttagningskommittén befann sig i en intressekonflikt gentemot vissa sökande och att dessa därför utvärderats på ett sätt som skiljer sig från det urvalsförfarande som föreskrivs i meddelandet om lediga tjänster.

Sökanden gör under den andra delen gällande att den rådgivande uttagningskommittén har värderat sökandenas diplom utan att beakta nivån, längden eller specialiseringen på sökandenas utbildning och arbetslivserfarenhet.

Sökanden gör under den tredje delen gällande att även om utvärdering av interna sökande med stöd av utlåtanden från deras överordnade skulle kunna godtas principiellt, är förfarandet trots allt oegentligt i den mån de nämnda utlåtandena inte har tillräckligt beaktats vid upprättandet av reservlistan, bland annat med anledning av den ovan nämnda intressekonflikten.

____________