Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 2 май 2007 г. Marcuccio / Комисия

(Дело F-2/06)1

(Длъжностни лица - Социално осигуряване - Осигуряване за злополуки и професионални заболявания - Трудова злополука - Приключване на процедурата по прилагане на член 73 от Правилника)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: I. Cazzato, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: C. Berardis-Kayser, A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Отмяна на решението на Комисията за прекратяване на процедурата по отпускане на ищеца на плащанията, предвидени в член 73 от Правилника и свързани със злополуката, която той е претърпял на 10 септември 2003 г.

Диспозитив

Искът се отхвърля като явно недопустим.

Всяка от страните понася направените от нея разноски.

____________

1 - ОВ C 86, 8.4.2006 г., стр. 48.