Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 2 mei 2007 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-2/06)1

(Ambtenaren - Sociale zekerheid - Verzekering ongevallen en beroepsziekten - Arbeidsongeval - Beëindiging van procedure inzake toepassing van artikel 73 van Statuut)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: I. Cazzato, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser, gemachtigde, A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot afsluiting van de procedure betreffende de toekenning aan verzoeker van de uitkeringen voorzien in artikel 73 van het Statuut en verband houdende met het ongeval waarvan hij op 10 september 2003 slachtoffer was

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 86 van 8.4.2006, blz. 48.