Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 2 maja 2007 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-2/06)1

(Urzędnicy - Zabezpieczenie społeczne - Ubezpieczenie w razie wypadków w pracy i chorób zawodowych - Wypadek w pracy - Zamknięcie postępowania w sprawie zastosowania art. 73 regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat I. Cazzato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser, pełnomocnik, adwokat A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o umorzeniu postępowania w sprawie przyznania skarżącemu świadczeń przewidzianych w art. 73 regulaminu pracowniczego i związanych z wypadkiem, jakiemu uległ w dniu 10 września 2003 r.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Każda ze stron pokryje własne koszty.

____________

1 - Dz. U. C 86 z 08.04.2006 r., str. 48.