Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 2. mája 2007 - Marcuccio/Komisia

(vec F-2/06)1

(Úradníci - Sociálne zabezpečenie - Poistenie pre prípad choroby z povolania a úrazu - Pracovný úraz - Skončenie konania podľa článku 73 služobného poriadku)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: I. Cazzato, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser, splnomocnený zástupca, A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie o zastavení konania o priznaní žalobcovi nároku na dávky podľa článku 73 služobného poriadku v súvislosti s úrazom, ktorý utrpel 10. septembra 2003

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 86, 8.4.2006, s. 48.