Language of document :

Иск, предявен на 9 май 2007 г. - Korjus / Съд на Европейските общности

(Дело F-43/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Nina Korjus (Люксембург, Люксембург) [представител: J. Ortlinghaus, avocate]

Ответник: Съд на Европейските общности

Искания на ищцата

да се отмени решението за назначаване на ищцата, доколкото с него ѝ се определя класиране в степен в съответствие с член 13, параграф 1 от приложение XIII към Правилника,

да се възстанови служебното положение на ищцата (включително като се вземе предвид нейния опит при така поправеното класиране в степен, нейните права на повишение и пенсионните ѝ права), като се изхожда от степента на която е трябвало да бъде назначена въз основа на обявлението за конкурса, в резултат от който е включена в списъка с подходящи кандидати, или в степента, посочена в обявлението за конкурса, или в степента, съответстваща на нейния еквивалент според класирането по новия статут, считано от решението за назначаване,

да се присъди на ищцата лихва за забава въз основа на определения от Европейската централна банка лихвен процент, върху съвкупността от суми, съответстващи на разликата между възнаграждението, което отговаря на нейното класиране според решението за назначаване и класирането, на което тя би имала право до датата на решението за редовното ѝ класиране в степен,

да се осъди ответника да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Като успял кандидат от общия конкурс CJ/LA/321, обявлението за който е публикувано преди 1 май 2004 г., ищцата е назначена след влизането в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, както и на Условията за работа на другите служители2. В съответствие с разпоредбите на приложение XIII към Правилника за длъжностните лица на Европейските общности (наричан по-нататък "Правилника"), изменен с посочения по-горе регламент, ищцата е класирана в степен AD7 вместо в степените LA7 или LA6, предвидени в обявлението за конкурса.

В иска си ищцата твърди за наличие на нарушение на член 5, параграф 5 от Правилника, на принципите на равно третиране, на пропорционалност, на добрата администрация и на защита на оправданите правни очаквания, както и на член 31, параграф 1 от Правилника, тъй като от една страна е назначена на степен, по-ниска от посочената в обявлението за конкурса и, от друга страна, класирането на успелите същия конкурс кандидати, е извършено на различно равнище, в зависимост от това дали са назначени преди или след влизане в сила на Регламент № 723/2004.

Освен това ищцата се позовава на нарушение на член 10 от Правилника, тъй като не е поискано мнението на комитета, посочен в тази разпоредба, относно класирането на тези успешно положили конкурса кандидати, чиито обявления са се отнасяли до предходната кариерна структура.

____________

1 - ОВ C 221 A, 3.08.1999 г., стр. 7.

2 - ОВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1.