Language of document :

Žaloba podaná dne 9. května 2007 - Korjus v. Soudní dvůr

(Věc F-43/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Nina Korjus (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: J. Ortlighaus, advokát)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí o jmenování žalobkyně v části, kterou se její platové zařazení určuje podle čl. 13 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu,

upravit služební postup (včetně započítání její pracovní zkušenosti v takto upravené platové třídě, jejích nároků na služební postup a jejích důchodových nároků) tak, aby se odvíjel od platové třídy, do které měla být jmenována podle oznámení o výběrovém řízení, na jehož základě byla zapsána na seznam vhodných uchazečů, a to buď do platové třídy uvedené v tomto oznámení, nebo do platové třídy, která třídě odpovídá podle nového služebního řádu, ode dne rozhodnutí o jmenování;

přiznat žalobkyni úroky z prodlení podle sazby stanovené Evropskou centrální bankou u veškerých částek odpovídajících rozdílu mezi mzdou odpovídající jejímu platovému zařazení uvedenému v rozhodnutí o jmenování a platovým zařazením, na které měla mít nárok, až do doby než bude vydáno rozhodnutí o jejím správném zařazení do platové třídy;

uložit Soudnímu dvoru náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, úspěšná uchazečka z výběrového řízení CJ/LA/321, u něhož bylo oznámení zveřejněno před 1. květnem 2004, byla přijata do zaměstnání po vstupu v platnost nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství2. Na základě ustanovení přílohy XIII služebního řádu úředníků Evropských společenství (dále jen "služební řád"), pozměněného výše uvedeným nařízením, byla zařazena do platové třídy AD7 namísto platové třídy LA 7 nebo LA 6 uvedené v oznámení o výběrovém řízení.

Žalobkyně ve své žalobě uplatňuje zejména porušení čl. 5 odst. 5 služebního řádu, zásady rovného zacházení, proporcionality, řádné správy a ochrany legitimního očekávání, jakož i čl. 31 odst. 1 služebního řádu jednak z toho důvodu, že byla při nástupu do zaměstnání zařazena do nižší platové třídy, než jaká byla uvedena v oznámení o výběrovém řízení, a jednak z důvodu, že platové zařazení úspěšných uchazečů z téhož výběrového řízení bylo stanoveno různě v závislosti na tom, zda byly přijati do zaměstnání před, nebo po vstupu v platnost nařízení č. 723/2004.

Žalobkyně se dále dovolává porušení článku 10 služebního řádu v tom, že s výborem podle tohoto ustanovení nebyla projednána otázka platového zařazení úspěšných uchazečů z výběrových řízení, u nichž oznámení odkazovala na původní strukturu vývoje služebního postupu.

____________

1 - Úř. věst. C 221 A, 3. 8. 1999, s. 7.

2 - Úř. věst L 124, 27. 4. 2004, s. 1.