Language of document :

Sag anlagt den 9. maj 2007 - Korjus mod Domstolen

(Sag F-43/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Nina Korjus (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocat J. Ortlinghaus)

Sagsøgt: De Europæiske Fællesskabers Domstol

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen om udnævnelse af sagsøgeren annulleres, for så vidt som hendes indplacering i lønklasse blev fastsat i henhold til artikel 13, stk. 1, i bilag XIII til tjenestemandsvedtægten.

Sagsøgerens karriere genoprettes (herunder anerkendelsen af hendes erfaring i den således berigtigede lønklasse, hendes ret til forfremmelse og hendes pensionsrettigheder), med udgangspunkt i den lønklasse, hun burde have været indplaceret i på grundlag af meddelelsen om udvælgelsesprøven, i henhold til hvilken hun blev opført på ansættelsesreservelisten, enten i den lønklasse, der er givet i denne meddelelse, eller i den tilsvarende lønklasse ifølge indplaceringen i den nye vedtægt fra afgørelsen om hendes ansættelse.

Sagsøgeren tilkendes morarenter i henhold til den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats af alle de beløb, der er lig med differencen mellem den aflønning, der svarer til sagsøgerens indplacering i afgørelsen om ansættelse og den indplacering, hun var berettiget til, indtil tidspunktet, hvor afgørelsen om hendes korrekte indplacering i lønklasse foreligger.

De Europæiske Fællesskabers Domstol tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren bestod udvælgelsesprøve CJ/LA/32 1, hvis meddelelse var blevet offentliggjort før den 1. maj 2004. Sagsøgeren blev ansat efter ikrafttrædelsestidspunktet for Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22. marts 2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne 2. Hun blev i medfør af bestemmelserne i bilag XIII til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (herefter "vedtægten"), der blev ændret ved ovennævnte forordning, indplaceret i lønklasse AD7 i stedet for lønklasse LA7 eller LA6 som fastsat i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Sagsøgeren gør bl.a. gældende, at vedtægtens artikel 5, stk. 5, princippet om ligebehandling, af proportionalitetsprincippet, princippet om god forvaltningsskik, princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, samt vedtægtens artikel 31, stk. 1, er blevet tilsidesat, for så vidt som hun dels blev indplaceret i en lavere lønklasse end den, der var givet i meddelelsen om udvælgelsesprøve, dels at beståede ansøgere til samme udvælgelsesprøve blev indplaceret på forskellige niveauer, alt efter om de blev ansat før eller efter ikrafttrædelsen af forordning nr. 723/2004.

Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af vedtægtens artikel 10, fordi det i nævnte bestemmelse omhandlede vedtægtsudvalg ikke blev hørt om spørgsmålet om indplaceringen af beståede ansøgere fra udvælgelsesprøver, hvor der i meddelelsen om udvælgelsesprøve var henvist til den tidligere karrierestruktur.

____________

1 - EFT C 221 A, s. 7.

2 - EFT L 124, s. 1