Language of document :

Kanne 9.5.2007 - Korjus v. yhteisöjen tuomioistuin

(Asia F-43/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Nina Korjus (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja J. Ortlinghaus)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

Vaatimukset

On kumottava kantajan nimittämistä koskeva päätös siltä osin kuin siinä vahvistetaan hänen palkkaluokkansa henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Kantajan ura on muodostettava uudelleen (hänen työkokemuksensa huomioiminen täten korjatussa palkkaluokassa, hänen urakehitystään koskevat oikeutensa ja hänen eläkeoikeutensa mukaan lukien) hänen nimittämistään koskevan päätöksen tekemisestä lukien siinä palkkaluokassa, johon hänet olisi pitänyt nimittää sen kilpailuilmoituksen perusteella, jonka johdosta hänet kirjattiin varallaololuetteloon, joko kyseisessä kilpailuilmoituksessa mainitussa palkkaluokassa tai palkkaluokassa, joka vastaa sitä uusien henkilöstösääntöjen mukaisessa palkkaluokan vahvistamisessa.

Kantajalle on maksettava viivästyskorkoa Euroopan keskuspankin vahvistaman korkokannan mukaisesti kaikille niille summille, jotka vastaavat erotusta kantajan nimittämistä koskevassa päätöksessä tehtyä palkkaluokan vahvistamista vastaavan palkan ja sen palkkaluokan vahvistamista vastaavan palkan välillä, johon hänellä olisi pitänyt olla oikeus, siihen saakka kunnes palkkaluokan sääntöjenmukaista vahvistamista koskeva päätös tehdään.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja läpäisi kilpailun CJ/LA/321, jota koskeva kilpailuilmoitus julkaistiin ennen 1.5.2004, ja hänet otettiin palvelukseen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22.3.2004 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 723/20042 antamisen jälkeen. Kyseisellä asetuksella muutettujen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) liitteessä XIII olevien säännösten mukaisesti kantaja luokiteltiin palkkaluokkaan AD7 kilpailuilmoituksessa mainittujen palkkaluokkien LA7 tai LA6 sijasta.

Kantaja väittää kanteessaan erityisesti, että henkilöstösääntöjen 5 artiklan 5 kohtaa on rikottu, yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, suhteellisuusperiaatetta, hyvän hallinnon periaatetta ja luottamuksensuojan periaatetta on loukattu ja henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohtaa on rikottu, koska yhtäältä kantaja otettiin palvelukseen alempaan palkkaluokkaan kuin kilpailuilmoituksessa mainittu palkkaluokka, ja toisaalta saman kilpailun läpäisseiden palkkataso on vahvistettu eri tavoin sen mukaan, onko heidät otettu palveluksen ennen asetuksen N:o 723/2004 voimaantuloa vai tämän jälkeen.

Kantaja väittää lisäksi, että henkilöstösääntöjen 10 artiklaa on rikottu, koska kyseisessä säännöksessä tarkoitettua komiteaa ei ole kuultu kilpailun, jota koskevassa kilpailuilmoituksessa viitataan vanhaan urarakenteeseen, läpäisseiden hakijoiden palkkaluokan vahvistamisesta.

____________

1 - EYVL C 221 A , 3.8.1999, s. 7.

2 - EUVL L 124, 27.4.2004, s.1.