Language of document :

2007. május 9-én benyújtott kereset - Korjus kontra Bíróság

(F-43/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Nina Korjus (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: J. Ortlinghaus ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bírósága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes kinevezésére vonatkozó határozatot, amennyiben az a személyzeti szabályzat XIII. melléklet 13. cikkének (1) bekezdése alapján sorolja be a felperest;

a Közszolgálati Törvényszék rendelkezzen a felperes szakmai előmenetelének újbóli megállapításáról (ideértve a helyesbített besorolási fokozatban szerzett tapasztalatának, előmenetelének és nyugdíjjogosultságának értékelését) azon besorolási fokozatból kiindulva, amelybe őt azon versenyvizsga-kiírás alapján kellett volna kinevezni, melyet követően alkalmassági listára vették, akár e versenyvizsga-kiírásban szereplő besorolási fokozatba, akár az új személyzeti szabályzat szerint ennek megfelelő fokozatba;

a Közszolgálati Törvényszék állapítson meg a felperes javára késedelmi kamatot az Európai Központi Bank által rögzített kamatláb alapján, azon összegre vonatkozóan, mely megfelel a kinevezési határozatban szereplő besorolás szerinti illetmény és azon illetmény közötti különbözetnek, melybe őt be kellett volna sorolni, addig az időpontig terjedően, míg a megfelelő besorolásról szóló határozat meg nem születik.

a Közszolgálati Törvényszék minden esetben kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperest, aki a 2004. május 1-je előtt kiírt CJ/LA/32 versenyvizsga1 sikeres résztvevője, az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának, valamint a Közösségek egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló, 2004. május 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelet2 hatályba lépését követően alkalmazták. Az Európai Közösségek tisztviselői említett rendelettel módosított személyzeti szabályzatának (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) XIII. melléklete alkalmazásával a felperest a versenyvizsga-kiírásban szereplő LA 7 vagy LA 6 besorolási fokozat helyett AD 7 besorolási fokozatba sorolták be.

Keresetében a felperes különösen a személyzeti szabályzat 5. cikkének, az egyenlő bánásmód, az arányosság, a gondos ügyintézés és a bizalomvédelem elvének megsértésére hivatkozik, valamint a személyzeti szabályzat 31. cikk (3) bekezdésének megsértésére, amennyiben egyrészt a felperest alacsonyabb besorolási fokozatba sorolták be, mint amely a versenyvizsga-kiírásban szerepelt, másrészt ugyanazon versenyvizsga győzteseinek besorolása eltérően történt aszerint, hogy a 723/2004 rendelet hatályba lépése előtt vagy azt követően alkalmazták őket.

Továbbá a felperes a személyzeti szabályzat 10. cikkének megsértésével érvel, amennyiben az e rendelkezésben szereplő bizottság véleményét nem kérték ki az olyan versenyvizsgák sikeres résztvevőinek besorolásával kapcsolatban, melyek versenyvizsga-kiírása a korábbi szakmai előmeneteli rendszerre utalt.

____________

1 - HL C 221., 1999.8.3, 7. o.

2 - HL L 124., 2004.4.27., 1. o. [magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 2. kötet, 130. o.]