Language of document :

2007 m. gegužės 9 d. pareikštas ieškinys byloje N. Korjus prieš Teisingumo Teismą

(Byla F-43/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Nina Korjus (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujama advokatės J. Ortlinghaus

Atsakovas: Europos Bendrijų Teisingumo Teismas

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti sprendimą dėl ieškovės paskyrimo tiek, kiek jis priskiria ją į lygį pritaikant Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 13 straipsnio 1 dalį.

Atstatyti ieškovės karjerą (įskaitant jos darbo stažą atstatytame lygyje bei jos teises į perkėlimą į aukštesnę pakopą ir į pensiją) atsižvelgiant į lygį, į kurį ji turėjo būti paskirta remiantis pranešimu apie konkursą, kurio pagrindu vėliau ji buvo įrašyta į tinkamų kandidatų sąrašą, t. y. arba į lygį, nurodytą šiame pranešime apie konkursą, arba į jam lygiavertį lygį pagal naujuosius Pareigūnų tarnybos nuostatus nuo sprendimo dėl paskyrimo datos.

Priteisti ieškovei Europos Centrinio Banko nustatyto dydžio palūkanas už visas sumas, kurias sudaro skirtumas tarp atlyginimų sprendime dėl paskyrimo nurodytame lygyje ir lygyje, kuriam ji turėjo būti priskirta iki jos perskyrimo į tinkamą lygį dienos.

Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Konkurso CJ/LA/321, pranešimas apie kurį buvo paskelbtas iki 2004 m. gegužės 1 d., laimėtoja ieškovė buvo įdarbinta po 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiančio Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas2, įsigaliojimo. Pritaikius Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau - PTN), iš dalies pakeistų minėtu reglamentu, XIII priedo nuostatas, ji buvo priskirta AD7 lygiui vietoj pranešime apie konkursą nurodytų LA7 arba LA6 lygių.

Ieškinyje ieškovė nurodo, be kita ko, PTN 5 straipsnio 5 dalies, vienodo požiūrio, proporcingumo, gero administravimo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principų bei PTN 31 straipsnio 1 dalies pažeidimus, nes, pirma, ji buvo įdarbinta žemesniame lygyje nei nurodytas pranešime apie konkursą ir, antra, to paties konkurso laimėtojai buvo priskirti skirtingiems lygiams pagal tai, ar jie buvo įdarbinti po ar iki Reglamento Nr. 723/2004 įsigaliojimo.

Be to, ieškovė nurodo PTN 10 straipsnio pažeidimą, nes šioje nuostatoje numatyto komiteto nebuvo klausiama dėl konkursų, kuriuose nurodoma senoji karjeros struktūra, laimėtojų priskyrimo lygiams.

____________

1 - OL C 221 A, 1999 8 3, p. 7.

2 - OL L 124, 2004 4 27, p. 1.