Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2007 r. - Korjus przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-43/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nina Korjus (Luksemburg, Luksemburg) [przedstawiciel: adwokat J. Ortlinghaus,]

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o powołaniu skarżącej w zakresie, w jakim ustala ona jej zaszeregowanie na podstawie art. 13 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego;

odtworzenie kariery zawodowej skarżącej (w tym ocena doświadczeń zawodowych w zmienionej grupie zaszeregowania, praw do awansu oraz uprawnień emerytalnych), przyjmując za punkt wyjścia grupę zaszeregowania, do której powinna była zostać powołana na podstawie ogłoszenia o konkursie, w którego następstwie została umieszczona na liście odpowiednich kandydatów, czyli albo do grupy zaszeregowania wymienionej w tym ogłoszeniu o konkursie, albo do grupy zaszeregowania jej odpowiadającej według klasyfikacji przyjętej w nowym regulaminie pracowniczym od dnia wydania decyzji o powołaniu;

zasądzenie na rzecz skarżącej odsetek za zwłokę według stopy ustalonej przez Europejski Bank Centralny w odniesieniu do wszystkich kwot odpowiadających różnicy pomiędzy wynagrodzeniem odpowiadającym zaszeregowaniu ustalonym w decyzji o powołaniu a zaszeregowaniu, do którego skarżąca powinna być uprawniona do dnia wydania decyzji o prawidłowym zaszeregowaniu do grupy;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca jest laureatką konkursu CJ/LA/32 1, którego ogłoszenie zostało opublikowane przed dniem 1 maja 2004 r. Po wejściu w życie rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich2 została powołana na urzędnika. Na podstawie przepisów załącznika XIII do regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich (zwanego dalej "regulaminem pracowniczym") zmienionego powyższym rozporządzeniem, została zaszeregowana do grupy AD7 zamiast do grup LA7 albo LA6 przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

W swojej skardze skarżąca podnosi w szczególności naruszenie art. 5 ust. 5 regulaminu pracowniczego, zasad równości traktowania, proporcjonalności, dobrej administracji i ochrony uzasadnionych oczekiwań, jak również art. 31 ust. 1 regulaminu pracowniczego, ponieważ po pierwsze, przy powołaniu została zaszeregowana do niższej grupy niż grupa wskazana w ogłoszeniu o konkursie oraz po drugie, zaszeregowanie laureatów tego samego konkursu zostało ustalone na różnych poziomach w zależności od tego czy zostali powołani na urzędników przed czy po wejściu w życie rozporządzenia nr 723/2004.

Ponadto skarżąca podnosi naruszenie art. 10 regulaminu pracowniczego, ponieważ kwestia zaszeregowania laureatów konkursów, których ogłoszenia odnosiły się dawnej struktury kariery zawodowej, nie była konsultowana z komitetem, o którym mowa w tym przepisie.

____________

1 - Dz. U. C 221 A z dnia 3 sierpnia 1999 r., str. 7.

2 - Dz. U. L 124 z 27.04.2004 r., str. 1