Language of document :

Žaloba podaná 9. mája 2007 - Korjus/Súdny dvor

(vec F-43/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Nina Korjus (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: J. Ortlinghaus, advokát)

Žalovaný: Súdny dvor Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie o menovaní žalobkyne v časti, v ktorej podľa článku 13 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku stanovuje jej zaradenie do platovej triedy,

obnoviť služobný postup žalobkyne (vrátane započítania jej skúsenosti do takto upravenej platovej triedy, jej práv na postup a na dôchodok), vychádzajúc z platobnej triedy, do ktorej mala byť menovaná zaradená na základe oznámenia o výberovom konaní, v nadväznosti na ktoré bola umiestnená na zoznam vhodných kandidátov, teda do platovej triedy uvedenej v tomto oznámení o výberovom konaní, respektíve do platovej triedy podľa zaradenia na základe nového služobného poriadku zodpovedajúcej ekvivalentu uvedenej platovej triedy, a to odo dňa prijatia rozhodnutia o vymenovaní,

priznať žalobkyni úroky z omeškania podľa sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou z celkovej čiastky zodpovedajúcej rozdielu medzi platom zodpovedajúcim jej zaradeniu uvedenému v rozhodnutí o vymenovaní a platom, na ktorý mala mať právo až do doby, keď bude vydané rozhodnutie o jej správnom zaradení do platovej triedy,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, úspešná uchádzačka výberového konania CJ/LA/321, o ktorom bolo uverejnené oznámenie pred 1. májom 2004, bola prijatá do zamestnania potom, ako nadobudlo účinnosť nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov2. Na základe ustanovení prílohy XIII služobného poriadku zamestnancov Európskych spoločenstiev (ďalej len "služobný poriadok"), zmeneného a doplneného vyššie uvedeným nariadením, bola žalobkyňa zaradená do platovej triedy AD7 namiesto platových tried LA7 alebo LA6 uvedených v oznámení o výberovom konaní.

Žalobkyňa vo svojej žalobe najmä uvádza, že došlo k porušeniu článku 5 ods. 5 služobného poriadku, zásad rovnosti zaobchádzania, proporcionality, riadneho úradného postupu a ochrany legitímnej dôvery, ako aj článku 31 ods. 1 služobného poriadku, a to tým, že na jednej strane bola žalobkyňa prijatá do zamestnania v nižšej platovej triede, ako bola platová trieda uvedená v oznámení o výberovom konaní a na druhej strane, že úspešní uchádzači toho istého výberového konania boli zaradení do platových tried na rôznych úrovniach v závislosti od toho, či boli do zamestnania prijatí predtým alebo potom, ako nariadenie č. 723/2004 nadobudlo účinnosť.

Okrem toho sa žalobkyňa odvoláva na porušenie článku 10 služobného poriadku tým, že otázka platového zaradenia úspešných uchádzačov výberového konania, o ktorom oznámenie odkazovalo na pôvodnú štruktúru služobného postupu, nebola prerokovaná s výborom, ktorého sa toto ustanovenie týka.

____________

1 - Ú. v. ES C 221 A, 3.8.1999, s. 7.

2 - Ú. v. ES L 124, 27.4.2004, s. 1.