Language of document :

Talan väckt den 9 maj 2007 - Korjus mot EG-domstolen

(Mål F-43/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nina Korjus (Luxemburg (Luxemburg)) (ombud: advokaten J. Ortlinghaus)

Svarande: Europeiska gemenskapernas domstol

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet om sökandens tillsättning i den del sökandens lönegrad fastställs med stöd av artikel 13.1 i bilaga XIII i stadgan,

rekonstruera sökandens karriär (inklusive värderingen av hennes erfarenhet i den korrigerade lönegraden, hennes rättigheter att placeras i en högre löneklass och rätten till pension), utifrån den lönegrad där hon borde ha placerats med stöd av meddelandet om uttagningsprov efter vilket hon placerades på reservlistan - antingen lönegraden för uttagningsprovet eller också den motsvarande lönegraden enligt klassificeringen i de nya tjänsteföreskrifterna - från och med tillsättningsbeslutet.

bevilja sökanden dröjsmålsränta beräknad enligt den räntesats som har fastställts av Europeiska centralbanken på samtliga de belopp som motsvarar skillnaden mellan den lön som motsvarar placeringen i löneklass enligt tillsättningsbeslutet och den placering som hon borde ha getts, som skall löpa fram till dagen för ett beslut om korrekt placering i lönegrad, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden godkändes i uttagningsprovet CJ/LA/32(1). Meddelandet för detta uttagningsprov publicerades före den 1 maj 2004. Sökanden anställdes efter det att rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna(2) trädde i kraft. I stället för att placeras i lönegrad LA7 eller LA6, i enlighet med meddelandet om uttagningsprovet, placerades hon i lönegrad AD7 med stöd av bestämmelserna i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade tjänsteföreskrifterna), i deras lydelse enligt den ovannämnda förordningen.

Sökanden gör till stöd för sin talan bland annat gällande att det föreligger ett åsidosättande av artikel 5.5 i tjänsteföreskrifterna, principerna om likabehandling, proportionalitet, god förvaltningssed och skydd för berättigade förväntningar, samt av artikel 31.1 i tjänsteföreskrifterna, dels genom att hon placerades i en lägre lönegrad än den som angavs i meddelandet om uttagningsprovet, dels genom att godkända kandidater i samma uttagningsprov placerades på olika nivåer beroende på om de anställdes före eller efter ikraftträdandet av förordning nr 723/2004.

Dessutom hävdar sökanden att artikel 10 i tjänsteföreskrifterna har åsidosatts genom att den kommitté som avses i denna bestämmelse inte konsulterades i frågan om löneklassen för de kandidater som har godkänts i sådana uttagningsprov för vilka det i meddelandet hänvisades till den tidigare karriärstrukturen.

____________

1 - ) EGT C 221 A, 3.8.1999, s. 7.

2 - ) EUT L 124, 27.4.2004, s. 1.