Language of document :

Иск, предявен на 14 май 2007 г. - Barbin / Парламент

(Дело F-44/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Florence Barbin (Люксембург, Люксембург) [представители: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen и E. Marchal, avocats]

Ответник: Европейски парламент

Искания на ищцата

да се обяви за противозаконна точка I.2, буква в) от "Мерки за прилагане относно присъждането на точки за заслуги и за повишение" на Европейския парламент от 10 май 2006 г.;

да се отмени решението от 16 октомври 2006 г. на органа по назначаването (ОН), с което на ищцата се присъжда една точка за заслуги в процедурата за повишение за 2005 г.;

да се осъди ответника да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Ищцата - длъжностно лице в Европейския парламент със степен AD 11, изтъква много сходни доводи с посочените по дело F-148/061

____________

1 - ОВ C 42, 24.2.2007 г., стр. 48