Language of document :

Sag anlagt den 14. maj 2007 - Barbin mod Parlamentet

(Sag F-44/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Florence Barbin (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Punkt I.2, litra c), i Europa-Parlamentets "Gennemførelsesforanstaltninger vedrørende tildeling af point for fortjeneste og forfremmelsespoint" af 10. maj 2006 erklæres ugyldigt.

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 16. oktober 2006 om at tildele sagsøgeren et point for fortjeneste i forfremmelsesåret 2005 annulleres.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der er tjenestemand i lønklasse AD 11 ved Europa-Parlamentet, gør anbringender gældende, der i høj grad ligner dem, der er fremført i sag F-148/06 1.

____________

1 - EUT C 42 af 24.2.2007, s. 48.