Language of document :

14. mail 2007 esitatud hagi - Barbin versus parlament

(Kohtuasi F-44/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Florence Barbin (Luksemburg, Luxembourg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

tunnistada Euroopa Parlamendi 10. mai 2006. aasta "Teenete- ja edutamispunktide andmise rakendusmeetmete" punkti I.2 alapunkt c õigusvastaseks.

tühistada ametisse nimetava asutuse 16. oktoobri 2006. aasta otsus anda hagejale 2005. aasta ametialase edutamise raames üks teenetepunkt.

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, Euroopa Parlamendi ametnik palgaastmel AD 11, esitab väited, mis on väga sarnased kohtuasjas F-148/061 esitatud väidetega.

____________

1 - ELT C 42, 24.2.2007, lk 48.