Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2007 r. - Barbin przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-44/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Florence Barbin (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen i E. Marchal)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

uznanie za niezgodny z prawem pkt I.2 lit. c) "Przepisów wykonawczych dotyczących przyznawania punktów za zasługi i awansu" Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2006 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 16 października 2006 r. o przyznaniu skarżącej jednego punktu za zasługi w ramach postępowania w sprawie awansu za 2005 r.;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, urzędnik Parlamentu Europejskiego w grupie zaszeregowania AD 11 podnosi zarzuty podobne do zarzutów podniesionych w sprawie F-148/06 1.

____________

1 - Dz. U. C 42 z 24.2.2007 r., str. 48.