Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 25 maja 2007 r. - Antas przeciwko Radzie

(Sprawa F-92/06)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w związku z zawarciem ugody.

____________

1 - Dz.U. C 237 z 30.09.2006 r., str. 21.