Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 maja 2007 r. - López Teruel przeciwko OHIM

(Sprawa F-97/06)1

(Urzędnicy - Niezdolność do pracy - Odmowa uwzględnienia wniosku o zwołanie komisji ds. niezdolności do pracy )

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Hiszpania) (przedstawiciele: G. Vandersanden, L. Levi i C. Ronzi, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (przedstawiciel: M. I. de Medrano Caballero, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji OHIM z dnia 6 października 2005 r., odmawiającej uwzględnienia wniosku skarżącej o zwołanie komisji ds. niezdolności do pracy w celu oceny jej niezdolności do wykonywania zadań przypisanych jej stanowisku pracy oraz jej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Sentencja wyroku

Decyzja z dnia 6 października 2006 r., którą Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) odmówił uwzględnienia wniosku A. López Teruel o zwołanie komisji ds. niezdolności do pracy zostaje oddalona

OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania

____________

1 - Dz.U. C 237 z 30.09.2006, str.24