Language of document :

14. detsembril 2006 esitatud hagi - Kaimer jt versus komisjon

(Kohtuasi T-379/06)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hagejad: Kaimer GmbH & Co. Holding KG (Essen, Saksamaa), SANHA Kaimer GmbH & Co. KG (Essen, Saksamaa) ja Sanha Italia srl. (Milano, Itaalia) (esindaja: advokaat J. Brück)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagejate nõuded

Tühistada komisjoni 20. septembri 2006. aasta otsus K(2006) 4180 (lõplik) EÜ artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 kohaldamise menetluses (asi COMP/F-1/38.121 - Toruliitmikud), mida on muudetud kostja 29. septembri 2006. aasta otsusega ja mis on hagejatele 1-3 kätte toimetatud 5. oktoobril 2006;

teise võimalusena vähendada nimetatud otsuse artiklis 1 tuvastatud kestust hagejate 1-3 poolt väidetavalt toimepandud rikkumisel ning tühistada nimetatud otsuse artiklis 3 hagejatele 1-3 määratud trahv või vähendada seda trahvi;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad vaidlustavad komisjoni 20. septembri 2006. aasta otsuse K(2006) 4180 (lõplik) asjas COMP/F-1/38.121 - Toruliitmikud. Vaidlustatud otsusega määrati hagejatele trahv EÜ artikli 81 lõike 1 ning EMP lepingu artikli 53 lõike 1 rikkumise eest. Komisjon leidis, et hagejad osalesid mitmetes kokkulepetes, mis käsitlesid hindade kindlaksmääramist, hindade nimekirjade ja allahindluste kokkuleppimist, hinnatõusude sisseviimise rakendusmehhanismide kokkuleppimist, turgude ja klientide jagamist ning turuga seotud muu teabe vahetamist vasest ja vasesulamist toruliitmike turul.

Oma hagi toetuseks esitavad hagejad viis väidet.

Esiteks leiavad hagejad eelkõige, et kostja tugines oma otsuse põhjendamisel dokumentidele, mille osas ei ole hagejaid ära kuulatud.

Teiseks väidavad hagejad, et komisjon rikkus EÜ artiklis 253 sätestatud põhjendamise kohustust. Vaidlustatud otsus on hagejate arvates menetluse esemeks olevate asjaolude nõuetele mittevastava hindamise tõttu ebapiisavalt põhjendatud. Lisaks ei võetud arvesse kergendavaid asjaolusid ning tehti viga tõendite hindamisel.

Peale selle vaidlustavad hagejad selle, et komisjoni tuvastatud asjaolusid käsitleti EÜ artikli 81 lõike 1 tervikliku rikkumisena.

Neljandaks väidavad hagejad teise võimalusena, et trahvi arvutamisel on ekslikult aluseks võetud rikkumise liiga pikka kestust ning hagejate suhtes ei ole arvesse võetud kergendavaid asjaolusid.

Viimaks on hagejad seisukohal, et komisjon on trahvi suuruse kindlaksmääramisel rikkunud proportsionaalsuse põhimõtet.

____________