Language of document :

Talan väckt den 14 december 2006 - Kaimer m.fl. mot kommissionen

(Mål T-379/06)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Kaimer GmbH & Co. Holding KG (Essen, Tyskland), SANHA Kaimer GmbH & Co. KG (Essen, Tyskland) och Sanha Italia srl. (Mailand, Italien) (ombud: J. Brück, Rechtsanwalt)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara kommissionens beslut K(2006) 4180 slutlig av den 20 september 2006, i dess lydelse enligt kommissionens beslut av den 29 september 2006, som delgavs den första och den tredje sökanden den 5 oktober 2006, om ett förfarande för tillämpning av artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/F-1/38.121 - Sammanbindningsrör),

subsidiärt fastställa att den period under vilken den första och den tredje sökanden presumeras ha gjort sig skyldiga till en överträdelse är kortare är den som anges i artikel 1 i beslutet och upphäva eller sätta ned de böter som fastställs i artikel 3 i beslutet, som ålagts den första och den tredje sökanden, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena angriper kommissionens beslut K(2006) 4180 slutlig av den 20 september 2006 i ärende COMP/F-1/38.121 - Sammanbindningsrör). Genom det angripna beslutet har sökandena ålagts böter för överträdelse av artikel 81.1 EG och artikel 53 i EES-avtalet. Enligt kommissionen deltog sökandena i en rad avtal om prisfastställelse, prislistor och rabatter, tillämpning av mekanismer för att genomföra prishöjningar, uppdelning av marknader och kunder samt utbyte av ekonomisk information om marknaden för kopparrör och kopparlegeringar.

Till stöd för sin talan åberopar sökandena fem grunder.

För det första anför sökandena särskilt att svaranden har grundat sitt beslut på handlingar över vilka sökandena inte har yttrat sig.

För det andra gör sökandena gällande att kommissionen har åsidosatt sin motiveringsskyldighet enligt artikel 253 EG. Det angripna beslutet är enligt sökandena inte tillräckligt motiverat, eftersom de faktiska omständigheterna i detta förfarande inte har fastställts korrekt. Dessutom har förmildrande omständigheter inte beaktats och det har gjorts en felaktig bevisvärdering.

Sökandena ifrågasätter även kommissionens bedömning att de faktiska omständigheter som den fastställt utgör en komplex överträdelse av artikel 81.1 EG.

För det fjärde gör sökandena subsidiärt gällande att en för lång tidsperiod av överträdelsen har lagts till grund för beräkningen av böterna och att det inte har beaktats några förmildrande omständigheter till förmån för sökandena.

Slutligen anför sökandena att kommissionen har åsidosatt proportionalitetsprincipen vid fastställandet av böternas storlek.

____________