Language of document :

Иск, предявен на 23 февруари 2007 г. - Pouzol / Сметна палата

(Дело F-17/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Michel Pouzol (Chemin des Peyridisses, Франция) (представители: D. Grisay, I Andoulsi и D. Piccininno, адвокати)

Ответник: Европейска сметна палата

Искания на ищеца

да се отмени решението на Сметната палата от 23 ноември 2006 г., както и решението на Комисията на Европейските общности от 18 май 2006 г.;

да се признае на ищеца бонус към осигурителен стаж за допълнителна пенсия от 6 години, 10 месеца и 1 ден или общ признат осигурителен стаж за пенсия от 10 години, 3 месеца и 24 дни;

да се осъди Сметната палата да изрази този признат осигурителен стаж в добавка към пенсията на ищеца от 1 232, 32 EUR на месец;

да се осъди Сметната палата да заплати обезщетение за финансовите загуби, които ищецът е претърпял, изчислено към деня на предявяване на настоящата искова молба в размер от 17 252,48 EUR (или пропуснати ползи за ищеца от 1 232, 32 EUR на месец, считано от неговото пенсиониране на 1ви януари 2006 г. до 1ви март 2007 г.;

да се осъди Сметната палата да заплати обезщетение за неимуществените вреди, които ищецът е претърпял в продължение на повече от 13 години, като размерът на обезщетението да се определи впоследствие по взаимно съгласие на страните.

да се осъди Сметната палата да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, бившо длъжностно лице на Сметната палата, понастоящем пенсионер, оспорва именно изчислението на трансфера към пенсионната схема на общностните институции на пенсионните му права, придобити във Франция, поради това, че това изчисление не отчита придобитите права от Association des régimes de retraites complémentaires (Сдружение на схемите за допълнителни пенсии) (ARRCO) и от Association générale des institutions de retraite des cadres (Главно сдружение на пенсионните институциите на кадрите) (AGIRC).

В подкрепа на своя иск, ищецът изтъква 4 довода, изведени съответно : i) от нарушението на няколко разпоредби от Правилника за длъжностните лица и неговото приложение VIII (по-точно член 11, параграф 2 и член 26 от това приложение); ii) от нарушението на дълга на полагане на грижа и на задължението за оказване на съдействие, посочени в член 24 от Правилника за длъжностните лица; iii) от нарушението на принципа за равнопоставено третиране и недопускане на дискриминация; iv) от нарушението на принципа за защита на законните очаквания.

____________